تبلیغات
وبلاگ آقای تامرادی دبیر علوم اجتماعی - نمونه سوالات تاریخ سوم راهنمایی از ابتدا تا انتهای کتاب
وبلاگ آقای تامرادی دبیر علوم اجتماعی
برای مشاهده ی سوالات به ادامه ی مطلب بروید.
الف) گزینه ی صحیح را انتخاب كنید. هر مورد 5/. نمره
1- سقوط دولت صفوی در زمان كدام شاه صورت گرفت ؟
الف) اسماعیل دوم        ب) سلطان حسین          ج) عباس              د) تهماسب دوم                         
2- جنگ های ایران و روسیه در زمان کدام یک از شاهان قاجار رخ داد ؟
الف) ناصرالدین شاه          ب) محمدشاه           ج) احمدشاه         د) فتحعلی شاه     
3- "الحاق مناطق شمالی ایران به خاک خود" از اهداف استعماری کدام دولت بود ؟
الف) روسیه            ب) فرانسه                 ج) انگلیس                    د) عثمانی                           

4- رهبری مخالفان مردم تهران بر علیه قرارداد رویتر را چه کسی بر عهده داشت؟ 
الف) ملا علی كنی    ب) آیت الله شیرازی     ج) میرزا حسن آشتیانی   د) فضل الله نوری     
5- به موجب كدام قرارداد افغانستان از ایران جدا شد؟
الف) گلستان             ب) پاریس                ج) تركمانچای                        د) مفصل           
6- در جریان کودتای 28 مرداد 1332 شاه به کدام کشور فرار کرد؟
الف) آمریکا                   ب) ایتالیا                                    ج) انگلیس               د) فرانسه
7- در جریان کودتای 28 مرداد 1332 چه کسی به نخست وزیری رسید؟
الف) زاهدی                   ب) قوام السلطنه                ج) اسدالله علم               د) حسنعلی منصور
8- کدام نخست وزیر و به چه علت توسط جمعیت فدائیان اسلام اعدام انقلابی شد؟
       الف) رزم آرا- مخالفت با طرح ملی شدن نفت             ب) حسنعلی منصور- تصویب لوایح آمریکایی                                                         ج) رزم آرا- دست داشتن در کودتای 28 مرداد        د)علی امینی- تصویب لایحه انجمن های ایالتی                 
9- پس از کدام واقعه رژیم لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند؟
الف) نخست وزیری علی امینی                                  ب) اعلام حمایت آمریکا از انقلاب سفید        
ج) درگذشت آیت الله بروجردی                                 د) حادثه فیضیه
10- لایحه کاپیتولاسیون توسط کدام نخست وزیر در مجلس مطرح شد و موضوع آن چه بود؟
الف) حسنعلی منصور-مصونیت قضایی انگلیسی ها در ایران ب) علم-مصونیت قضایی آمریکایی ها در ایران        
ج) حسنعلی منصور-مصونیت قضایی آمریکایی ها در ایران  د) زاهدی-مصونیت قضایی انگلیسی ها در ایران        
11- پس از استعفای دکتر مصدق چه کسی به نخست وزیر رسید؟
الف) رزم آرا                 ب) اسدالله علم                      ج)علی امینی                        د) قوام السلطنه
ب) سؤالات صحیح – غلط. هر مورد 5/. نمره
1- جنگ جهانی دوم با حمله ی آلمان به لهستان آغاز شد.                                صحیح ( )       غلط ( )             
2- رضاخان پس از رسیدن به پادشاهی دین را عامل پیشرفت دانست.                صحیح ( )       غلط ( )

3- جنگ جهانی اول در زمان پادشاهی محمد علی شاه رخ داد.                  صحیح ( )       غلط ( )
ج) در جاهای خالی كلمات مناسب بنویسید. هر مورد 5/. نمره
1- مؤسس سلسله زندیه .............، پایتخت وی شهر ................ و لقب او .............. ... بود.
2- مهم ترین طرفداران صفویان هفت طایفه ترك بودند كه به .......................... معروف شدند.
3- یکی از حوادث مهم زمان شاه عباس صفوی جنگ با ............................................ است.
4- مهمترین فتح نادرشاه افشار فتح ............................... بود.
5- پس از قرون وسطی دوران تازه ای در تاریخ اروپا پدید آمد كه به ......................... معروف است.
6- نیرومندترین رقیب آقامحمدخان قاجار ............................ نام داشت.
7- سید علی محمد باب به دستور ........................... اعدام شد.
8- رهبری مردم تهران بر علیه قرارداد تالبوت بر عهده ی ...................................... بود.
9- نخست وزیر دوران ملی شدن نفت ایران........................ بود.
10- فجیع ترین جنایت رژیم در روز 15 خرداد 42 ........................................................ بود.
11- رهبران نهضت ملی نفت ایران ................................. و ...................................... بودند. 
12- مهمترین و سخت ترین توطئه دشمنان پس از پیروزی انقلاب ................................... بود.
د) به سؤالات زیر به صورت كوتاه پاسخ دهید. هر مورد 5/. نمره
1- یكی از حوادث مهم دوران سلطنت محمدشاه قاجار چه بود؟
3- در قرن هفدهم حکومت استبدادی انگلستان به چه نوع حکومتی تبدیل شد؟
4- افغانها به رهبری چه کسی بر علیه صفویان شورش کردند؟
د) سوالات تشریحی
1- دو مورداز اقدامات شاه اسماعیل صفوی را بیان کنید.
2- علت شکست ایران در مقابل عثمانی ها (جنگ چالدران) در زمان شاه اسماعیل صفوی چه بود؟

3- علت همکاری انگلیسی ها با صفویان در جنگ با پرتغالی ها چه بود؟ دو مورد.
4- مهمترین دلایل ضعف و سقوط حکومت صفویان چه بود؟ دو مورد.                                                                                       
5- اولین کشورهای استعمارگر را نام ببرید.
6- انقلاب صنعتی را تعریف کنید.
7- چرا ایران دوره ی قاجار مورد توجه استعمارگران انگلیسی بود و آنها خواهان را بطه با دولت ایران بودند؟ 
8- بر اساس عهدنامه ی گلستان چه مناطقی از ایران به روسیه واگذار شد؟
9- تعهدات ایران و انگلیس در عهدنامه مفصل چه بود؟
10- دو مورد از اقدامات امیر کبیر را بیان کنید.
11- بر اساس قرارداد انحصاری توتون و تنباکو چه امتیازاتی به تالبوت واگذار شد؟
12- چه عواملی باعث قیام مردم در زمان مظفرالدین شاه قاجار شد؟
13- نخستین جرقه های انقلاب مشروطه چه زمانی روشن شد؟
14- چرا روسیه با انقلاب مشروطیت ایران مخالف بود؟
15- بی اعتنایی محمدعلی شاه نسبت به مشروطه خواهان و نمایندگان مجلس از چه زمانی آغاز شد؟ چرا؟ 
16- تصمیمات فاتحان تهران(مشروطه خواهان) پس از فتح تهران چه بود؟
17- چرا مجلس در زمان احمدشاه قاجار از کارشناسان خارجی دعوت بعمل آورد؟
18- هدف اصلی متفقین از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چه بود؟
19- دولتهای محور و متفق در جنگ جهانی دوم را نام ببرید. 
20- اولین گام انگلیسی ها برای تغییر حکومت مورد نظر خود در ایران چه بود؟ توضیح دهید.
21- رضاشاه برای تثبیت موقعیتش در ایرا ن خود را چگونه معرفی کرد؟ 
22- در اوایل نهضت ملی ایران چه عاملی رهبران نهضت ملی ایران را به هم نزدیک می کرد؟
23- چرا دکتر مصدق از نخست وزیری استعفا کرد؟چه کسی جانشین ایشان شد؟ 
24- نتیجه ی قرارداد 1919 ایران و انگلیس چه بود؟
25- امام خمینی در مورد چه مسائلی اسدالله علم را مورد بازخواست قرار داد؟ 
26- منصور چرا و توسط چه کسی به قتل رسید؟ 
27- اهداف آمریکایی ها از اجرای اصلاحات اجتماعی در کشورهای وابسته چه بود؟
28- مفاد لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟
29- چرا مردم به گروههای مسلحانه پس از 15 خرداد 1342 اعتماد نداشتند؟ 
 30- شرایط ساواک برای اجازه ی سخنرانی در ماه محرم چه بود؟
31- فجیع ترین جنایت رژیم در روز 15 خرداد 1342 چه بود؟ 
32- شیوه مبارزه فرهنگی شخصیتهای مهم مانند دکتر شریعتی و شهید مطهری برعلیه رژیم چگونه بود؟ 
33- دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی را فقط نام ببرید. 
34- کمیته انقلاب اسلامی ، سپاه پاسداران و جهاد سازندگی به چه منظورهایی بوجود آمدند؟ ارسال توسط آرمین آل محمد
آرشیو مطالب