تبلیغات
وبلاگ آقای تامرادی دبیر علوم اجتماعی - نمونه سوالات جغرافی سوم راهنمایی از ابتدا تا انتهای کتاب
وبلاگ آقای تامرادی دبیر علوم اجتماعی
برای مشاهده ی سوالات به ادامه ی مطلب بروید.
الف: موارد صحیح و غلط را مشخص کنید. هر مورد 5/. نمره
1-  دره های جوان در مناطق کوهستانی کم شیب بوجود می آیند.                     صحیح             غلط  
2-  بهترین مکان برای خروج مواد مذاب از درون زمین، جلگه ها هستند.          صحیح             غلط  
3- بیشتر آبهای شیرین در مناطق قطبی قرار دارند.                                          صحیح             غلط   
4-  به عمل ته نشین شدن مواد رسوبی در دریا، رسوبگذاری می گویند.            صحیح              غلط 
5- درکره¬ی جغرافیایی، جزئیات پدیده¬های روی زمین به¬خوبی نشان داده¬شده است.   درست O   نادرستO 
6- سرعت تغییر شکل ناهمواری¬ها در نواحی بیابانی از نواحی دیگر بیشتر است.           درست O   نادرست O         
7- برای پیش¬بینی و ثبت محلّ وقوع زلزله، از «لرزه¬نگار» استفاده می¬شود.          درست O   نادرست O
8- از جمع¬شدن آب¬های فرورو در زیر ناهمواری¬ها، «آبشار» تشکیل می¬شود.          درست O   نادرست O
 

ب) گزینۀ صحیح را علامت بزنید. 
1) کار اصلی آن¬ها، نمایش¬دادن و یا مقایسه¬ی اطلاعات جغرافیایی است.
 کره¬ی جغرافیایی‌O     مدل¬ها و نرم¬افزارهای جغرافیاییO    عکس¬های جغرافیایی  O   نمودارها و جدول¬هاO 
2) چه موقع فرسایش خاک شدیدتر است؟ موقعی که .........
شیب زمین زیاد باشدO   سرعت سیلاب زیاد باشدO   روی زمین گیاهان کمتری باشدO     خاک نرم باشد  O      
3) از دهانه¬ی آتشفشان¬های فعّال، کدام یک از موارد زیر خارج نمی¬شود؟
 روانه      O ابرهای غلیظ گوگردی O       بخار آبO       چشمه¬های آب¬گرم      O
4- کدام دسته از کوههای زیر بر اثر بالا آمدن مواد مذاب بوجود آمده اند؟ 
الف)البرز و هیمالیا        ب)تفتان و شیرکوه             ج)الوند و سبلان                د)شیرکوه و الوند     
5- معروف ترین مدل در آموزش جغرافیا چیست؟
الف)نمودار                  ب)میزشن                             ج)جدول                              د) افلاک نما         
 6- فرسایش خاک زمانی شدیدتر است که:
الف)بر روی زمین گیاهان کمتری باشد                                ب)شیب زمین کم باشد                               
ج)جنس زمین ماسه ای باشد                                               د) زمین بافت آهکی داشته باشد                
  ج) در جای خالی کلمات مناسب بنویسید. هر مورد 5/. نمره
 1- برای تعیین حجم آب یک رود ........................ آن را اندازه گیری می کنند.
2- به موادی که از آتشفشان بر سطح زمین جاری می شوند ....................... می گویند.
3- رودها در بستری حرکت می کنند که به آن ............................... می گویند.
 4- دانش جغرافیا بیش از هر دانش دیگری به .................................. نیاز دارد.
5- یکی از ساده ترین روش ها برای پیدا کردن جهت های جغرافیایی، استفاده از ............................. است.
6- محدوده ای که رود با شاخه ها و شعبه هایش در آن جاری است ........................... می کویند.
7- محل خروج مواد مذاب را در سطح زمین ............................. می گویند.
8) به کتابی که مجموعه¬ای از نقشه¬ها در آن جمع¬آوری شده است، ............................................ می¬گویند.
9) یکی از معروف¬ترین مدل¬ها در آموزش جغرافیا، مدل ............................................ است.                                               
10) به آب¬هایی که بر روی سطح زمین جریان می¬یابند، .............................................. گفته می¬شود.
11) توده¬ای از مواد مذاب انباشته شده در زیر پوسته¬ی زمین که راهی به خارج ندارند، ..............نامیده میشوند
د) به سؤالات زیر به صورت كوتاه پاسخ دهید. هر مورد 5/. نمره
1- مطالعه ناهمواری های زمین بر عهده ی چه کسانی است؟
2- بیشتر جریان های دریایی بر اثر کدام عامل  بوجود می آیند؟
3- بر اثر خارج شدن انرژی های درون زمین چه اتفاقی رخ می دهد؟
4- قسمت انتهایی یک سیلاب چه نام دارد؟
5) در کدام¬یک از مقیاس¬های 1:5000 و 1:250000 مساحت بیشتری دیده می¬شود؟               
6) مخروط¬های کوچکی که در کنار آتش¬فشان¬ها فعالیّت می¬کنند چه نام دارند؟                                                                                              
د) به سؤالات تشریحی زیر با خط خوانا پاسخ دهید.    
1- مقیاس نقشه چه کمکی به ما می کند؟                                                                                                         
2- انواع نمودار را نام ببرید.  
3- نقشه چیست؟ 
 4) نام 4 وسیله مطالعه در جغرافیا را نام ببرید.                                                               
5) انواع نمودار را نام ببرید.  
6) اصطلاحات جغرافیایی زیر را تعریف کنید.                                                                                                                                                  
 الف) فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی: ........................................................................
ب) فرسایش:...............................................................................................................
7-پیکرشناسان زمین چه چیزهایی را مطالعه می¬کنند؟
8- منشأ پیدایش هریک از قلّه¬های زیر را بنویسید.                
الف) قلّه¬ی سبلان در کوه¬های آذربایجان: ......................... ب) قلّه¬ی الوند در همدان: ...............................
9- از دهانه آتشفشان های فعال چه موادی خارج می شود؟ 
10- عوامل مؤثر در تغییر شکل کوهستان ها را نام ببرید.                                                                                  
11- در اطراف آتشفشان های نیمه فعال چه پدیده هایی مشاهده می شود؟
12- بیشترین زمین¬لرزه¬ها در کجاها اتفاق می¬افتد؟                       
13- زلزله ها در سطح زمین چه تغییراتی ایجاد می کند؟ 2 مورد.
14- منبع اصلی آب رودهای دائمی چیست؟                               
15- میزان نفوذپذیری آب در زمین به چه عواملی بستگی دارد؟  
16- منظور از خط تقسیم آب چیست؟   
17- دبی رود چیست؟ 
18- حوضه¬ی رود را تعریف کنید.  
19- قسمت های مختلف یک سیلاب را نام ببرید.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
20- برای جلوگیری از خطرات سیلاب چه اقداماتی باید انجام داد؟ 2 مورد.                                                                                    
21- جزر و مد را تعریف کنید و علت آن را بیان کنید. 
22- اصطلاح آب و هوا را تعریف کنید. 
23- عوامل موثر بر آب و هوای مناطق مختلف جهان کدامند؟ 4 مورد. 
24- امروزه چگونه زیست بوم ها مورد تجاوز انسانها قرار گرفته اند؟
25- جریان های دریایی را تعریف کنید. 
26- مهمترین مواد محلول در آب اقیانوسها و دریاها کدامند؟
27- زیست بوم چیست؟
28- انواع مهاجرت را نام برده یکی را توضیح دهید.
29- روستای متمرکز و پراکنده را تعریف کنید.
30- عوامل رونق و توسعه شهر کرمانشاه از گذشته تاکنون چیست؟
31- جهت یابی به چند روش امکانپذیر است؟ نام ببرید.
32- مدارات و نصف النهارات را تعریف کنید.
33- طول و عرض جغرافیایی چیست؟
34- حرکت وضعی(چرخشی) و حرکت انتقالی(مداری) زمین را بطور جداگانه تعریف کنید.
35- نتایج حرکت چرخشی( وضعی) زمین چیست؟
36- نتایج حرکت مداری(انتقالی) زمین چیست؟ارسال توسط آرمین آل محمد
آرشیو مطالب